Sotning

Sotning

Genom att fel och brister upptäcks i ett tidigt skede är det lättare att förhindra att brand eller andra problem uppstår. Sotningen har betydelse också ur ekonomisk och miljömässig synvinkel. En eldstad som rengörs med jämna mellanrum förbrukar exempelvis mindre energi.

Lagen föreskriver om hur ofta du ska sota, men det finns goda skäl för att göra det oftare. Det gäller i synnerhet dig som inte eldat på ett tag eller om du just köpt en fastighet. Har du nyligen installerat en eldstad är det också viktigt att ta kontakt med oss eftersom Plan- och bygglagen kräver att eldstaden ska vara anmäld och godkänd, se info på Östhammar kommuns hemsida.

Sotning och brandskyddskontroll utförs enligt Lagen och förordningen om skydd mot olyckor som trädde i kraft den 1 januari 2004. Lagen säger att det är kommunen som ska ansvara för att sotning och brandskyddskontroll utförs i de fastigheter som finns på orten. Kommunen väljer sedan om de ska sköta arbetet själva, eller om det ska läggas ut på entreprenad. Sotning sker enligt intervaller som fastställts av Räddningsnämnden i Uppsala.

Sotning och brandskyddskontroll (msb.se)
Hur får jag tag på sotare? – Östhammars kommun (osthammar.se)